کمبود منابع مالی گلوگاه توسعه صنایع فراساحل/ بانک‌ها کمتر به صنایع دریایی توجه دارند