30 زندانی غیرعمد استان فارس به مناسبت روز پدر آزاد شدند