سفر مقامات کابل به قطر برای مذاکره با طالبان کذب است