خاطرات معادیخواه از شهیدمطهری، گروهک فرقان و شورای انقلاب در بدو انقلاب