اصولگرایان با آسیب شناسی موانع وحدت را برطرف کنند/ علما محور وحدت نباشند انحراف قطعی است