برگزاری ویژه برنامه‌های فرهنگی ماه رجب در مساجد پایتخت