تقدیر از ۴۰ هنرمند و فعال تئا‌تری در جشن اردیبهشت تئا‌تر کردستان