همشهري:نمايندگان مجلس 6 ميليون از كار افتاده نيازمند را دريابند