رسانه‌ها با رویکرد نقد منصفانه بحران‌های ورزشی را مدیریت کنند