برخورداری قالیبافان بیمه شده از خدمات مستمری و درمان