احزاب می‎توانند یک مملکت را برای رشد و توسعه شکوفا کنند