شهریار در چنگال عقاب گیر افتاد/شوخی های عابدزاده باز هم قربانی گرفت