تشکیل ستاد انتخابات جبهه پیروان در مراحل ابتدایی است/ اعلام اهداف ستاد در زمان مناسب