جایگاه نخست هیات بولینگ و بیلیارد خوزستان در ارزیابی کشور