عذرخواهی فعال پگیدا از مسلمانان و انتقاد از رسانه ...