حفظ روند صعودي شاخص سهام آمريکا و اروپا در پايان هفته