عربستان در صدد تشکیل «ارتش اجاره‌ای» در یمن؛ هدف، جنگ فرسایشی