۶۰۰ میلیارد ریال به معلمان بدهکاریم/جزئیات استخدام در اردبیل