بودجه ۸ هزار میلیاردی برای اینترنت ملی/ ۵ هزار میلیارد برای فضا