به دلیل مشکلات شخصی استعفا دادم/ قبل از برگزاری انتخابات به کانادا نرفتم