درمانی جدید برای آسیب‌دیدگی‌ ناحیه زانو در ورزشکاران