بهره برداري از تونل شهداي غزه همزمان با اتمام احداث ادامه بزرگراه حکيم