اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال به حفظ منابع طبیعی و احیای پوشش گیاهی دربانه