اجرای نظام پژوهشی محور در حوزه امام رضا(ع) در سال جدید/ تحقیق و پژوهش ملاک ارزیابی نظام پرورش معال