امور ماماها پیگیری می شود/سیاست های رشد جمعیت هوشمندانه است