روند استانی شدن انتخابات٬ سبب توقف فعالیت‌ها شده است