اعمال ضوابط سختگیرانه و اصلاح شرایط انجام معاینه فنی