عرضه نزدیک به 166 هزار عنوان کتاب لاتین و عربی در نمایشگاه