خانواده شهدا از افتخارات نظامند/نقش مردم بسطام به نظام ستودنی است