محمد سلگی، مدیرکل دفتر توسعه کتاب‌وکتابخوانی وزارت ارشاد شد