راهبرد گشایش متقابل ، تامین تجارت آسان ایران و ترکیه