پایان ماراتن باشکوه 10 هزار نفره نخبگان برنامه‌نویسی جهان در غیاب دولتی‌ها