تقدیر بخاطر درج لیبل چراغ راهنمای تغذیه برای اولین بار از سوی اویلا