وقتی جنس اونور آبی افتخارم بود!/ کارگر ایرانی با برند خارجی