تولید ۲۶ هزار مربع صنایع دستی از سوی مددجویان کمیته امداد فارس