شناسایی آسیب‌های جدید در کسب و کار/ ساختار بازار کار مردانه است