فراهم شدن امکان دسترسی به مجموعه بانک‌های اطلاعاتی ثبت مالکیت صنعتی/ توجه به ثبت مالکیت‌ها در کشور