پیشنهاد تیم های اروپایی و آسیایی به لژیونر تیم ملی