حکایت عاشقانه پدری با 3 فرزند معلول / فراخوان کمک به پدری فداکار