برگزاری کارگاه‌های مدلسازی گام به گام در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی