نقد نظریه علم دینی در پنج سال آینده به بار می نشیند