زنده نگه داشتن یاد دو خبرنگار ورزشی فقید با برگزاری دیدار دوستانه