تکذیب اظهارات منسوب به وزیر خارجه عربستان درخصوص ایران