عملیات احداث ساختمان دبیرستان علوم و معارف اسلامی گلستان آغاز شد