سفر معاون وزیر خارجه لهستان به تهران در رأس یک هیأت یکصد نفری