واکنش فوری به سخنان جان کری با ترجیع‌بند توافق بهتر