تغییر در کادرفنی استقلال نباید از روی غرض ورزی و کینه باشد