مراسم اهدای دیپلم ویژه IOC برای سومین دوره پیشرفته مدیریت ورزشی المپیک سولیداریتی برگزار شد