طارمی: امیدوارم مقابل بنیادکار جشن صعود بگیریم/ برای دربی استرس ندارم