دو هزارکارگر مازندرانی از مسکن اجتماعی برخوردار می شوند